het museum banner het museum het museum
 
 
 
<< home
HEEMKRING DUDZELE
 
De Kring werd opgericht in 1986 als feitelijke vereniging met als voornaamste doelstelling:
het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van waardevolle historische voorwerpen zoals boeken, geschriften, foto’s, documenten, beelden, ambachtelijke gereedschappen, archeologische vondsten, kortom alles wat te maken heeft met het ontstaan en de geschiedenis van Dudzele en de Brugse regio.

Het idee om een 'oudheidkundige kring' op te richten ontstond al in 1983. Leopold Danneels maakte op 31 maart 1983 volgend verslag:
 
  stichten kring
klik hier om de tekst te lezen
 
  “De Vrienden van het Ambacht Dudzele” werd opgericht door:
- Monbaliu Richard (1907-1993), ere-schoolhoofd van de Gemeenteschool van Dudzele, voorzitter van de vereniging,
- Danneels Leopold (1911-1997), rustend bouwvakker, conservator van het Heemkundig Museum “de Groene Tente",
- Coornaert Maurits (1922-1992), licentiaat fililogie
- verder waren er nog: Jerôme Slembrouck, Roland Claeys, Roger Casier, Herman Pardon, Jozef Minsaer, Lode Monbaliu, Gaspard Laleman en Jan Decoster.
 
 
bestuur 1989
Het bestuur anno 1989
 
  In 2004 werd het bestuur grondig hervormd:
- Danneels Karel (1950), technicus, voorzitter van de vereniging en conservator van het museum
- Claeys Roland (1940), ere-schoolhoofd, secretaris
- Pieters Dirk (1954), opvoedkundige, penningmeester

In 2007 werd het bestuur versterkt met:
- Strubbe Hans (1967), informatisering en (nieuwe) collectiebeheerder van het museum
 
 
De voornaamste verwezenlijkingen van de vereniging.

Het publiceren van het boek “Dudzele en Sint-Lenaart”, Maurits Coornaert, 1985
De geschiedenis van ons Polderdorp tot in de kleinste details, met een beschrijving van de verering van Sint-Lenaart. Er is ook een uitgebreid deel over de toponimie en een bijgaande kaart. Dit boek wordt intussen door historici erkend als hét standaardboek over Dudzele.
 
 
boek_coornaert
 
 
Het inrichten en onderhouden van een heemkundig museum, 1986
Dé voornaamste verwezenlijking van “de Vrienden van het Ambacht Dudzele”! Na jarenlange voorbereidingen, van het verzamelen van voorwerpen en documenten, en het oppoetsen en opknappen ervan, kon men met de Kermis eindelijk de deuren openen van het Dudzeels Museum “de Groene Tente”, gelegen Sint-Lenardsstraat 47, op de boven-verdieping van het Amaat Vynckehuis. Er was heel wat volk dit eerste weekend van het museum en allen waren ze opgetogen over de kwaliteit ervan.
 
 
opening 1986
Opening van het museum op 1 augustus 1986 door burgemeester Van Acker
 
 
Het oprichten van een gedenkteken ter ere van Amaat Vyncke, 1988
Onderpastoor van Dudzele van 1876 tot 1881, deed hij het dorp cultureel bruisen ! Amaat “Ratte” Vyncke was één der Twintig Vlaamse Koppen. Hij werd later Witte Pater en overleed in zijn missiepost Kibanga (Centraal Afrika) in 1888; er werd een gedenkteken opgericht op het Vynckeplein. Een deel van het museum “de Groene Tente” is gewijd aan deze voorname Dudzelenaar.
 
 
De verhuis en het opnieuw inrichten van het museum, 2005-2006
Nadat einde 2004 gebleken was dat het bestaande gebouw onveilig was, werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. Samen met het stadsbestuur van Brugge werd een oplossing gevonden. De verhuis van een museum is geen evidente zaak en het was dan ook na vele maanden van hard werken dat we op 4 augustus 2006 de nieuwe “Groene Tente” konden openstellen voor het publiek; het is gelegen op het einde van de dreef naar de sportvelden in de Amaat Vynckestraat te Dudzele.
 
 
heropening_2006
Heropening op 4 augustus 2006 door burgemeester Moenaert
 
 
De digitalisering van het patrimonium, 2007 en volgende, en de website, 2007
In deze moderne wereld van computers kan een museum niet ten achter blijven. Met het aantrekken van Hans Strubbe als collectiebeheerder begon de periode van digitalisering in onze werking. Alle voorwerpen en documenten die we rijk zijn, worden in een databank ondergebracht, samen met een foto en alle informatie die nodig is. Zo wordt ons patrimonium op een moderne en veilige manier bewaard voor de toekomst. Ook wordt het uitwisselen van gegevens met andere heemkundige kringen en andere musea veel eenvoudiger. Bovendien zorgde Hans ook voor een website op het internet: www.degroenetente.be. Aldus kan iedereen ons museum virtueel bezoeken.
 
 

Heemkring Dudzele vzw
2011 werd eveneens een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging: de heemkundige vereniging van Dudzele verandert van naam en van statuut: De feitelijke vereniging "De Vrienden van het Ambacht Dudzele" wijzigt in "Heemkring Dudzele vzw". We hebben ons statuut veranderd omwille van de juridische aspecten die een vzw biedt en meteen hebben wij de naam vereenvoudigd. Nochtans zegt deze naam heel duidelijk wat we doen: we zijn een groep mensen die zich bezig houdt met de heemkundige geschiedenis van ons Polderdorp Dudzele. Ook ons nieuwe logo laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de witte letters op de rode achtergrond verwijzen naar de kleuren van Dudzele. De twee "kepers" zijn te herkennen op het wapenschild van ons dorp.

De nieuwe vzw werd gesticht op 10 januari 2011. De stichters waren:
Karel Danneels: voorzitter;
Dirk Pieters: penningmeester;
Hans Strubbe: secretaris en collectiebeheerder heemkundig museum;
Roland Claeys: bestuurslid.

 
 
2017
Na de verhuis in 2006 en de vorming van het nieuwe museum in 2007 werd in 2017 beslist dat het tijd werd voor een facelift. Waar in 2006 de optie genomen werd om zoveel mogelijk voorwerpen tentoon te stellen en het museum onder te verdelen in verschillende thema's, werd deze keer gekozen om een rode draad doorheen het museum te trekken. Deze rode draad in zaal 1 is voorzien van verschillende data die belangrijke gebeurtenissen door de eeuwen heen in ons polderdorp belicht. Zo krijgt de bezoeker een mooi overzicht van de geschiedenis Dudzele.
In zaal 2 werd een archiefruimte voorzien, deze locatie is normaal gesproken niet toegankelijk voor de bezoeker.

museum

 
  Het bestuur in 2018
Dirk Pieters: voorzitter Heemkring Dudzele vzw;
Hans Strubbe: secretaris Heemkring Dudzele vzw en collectiebeheerder heemkundig museum De Groene Tente;
Ingeborg Buytaert: penningmeester;
Pascal Monbaliu: bestuurder, deskundige onroerend erfgoed;
Helene Delecourt: medewerkster PR
 
     

<< home
©2017 | disclaimer | webdesign by hans | contacteer ons